Kuinka paljon ja kuinka kauan

Mistä palkasta

Päiväraha lasketaan yleensä työttömyyttä edeltävästä työssäoloehtoon hyväksyttävästä, vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi tulosta vähennetään nk. tyel-vähennys, jonka määrä vuonna 2014 on 4,13 %. Tyel-vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Kuinka paljon

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka on vuonna 2014 32,66 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta 3429,30 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Lapsikorotus maksetaan huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista. Lapsikorotuksen määrä vuonna 2014 on

  • yhdestä lapsesta 5,27 €/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,74 €/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,98 €/pv

Päivärahan suuntaa antavan määrän voi tarkistaa tästä taulukosta tai laskea verkkosivuillamme olevalla laskurilla. Me kassassa emme arvioi tai laske mahdollista etuuden määrää sinulle etukäteen. 

Maksaminen

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Etuutta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. 

Palkanmäärittelyyn sovellettava poikkeus

Silloin, kun saat tai olet saanut työttömyyttä edeltävällä ajalla

  • osatyökyvyttömyyseläkettä
  • osa-aikaeläkettä
  • vuorottelukorvausta
  • osa-aikalisää tai
  • ollut osittaisella hoitovapaalla

päivärahasi määrä lasketaan näissä tilanteissa em. etuuden alkamishetkellä voimassa olleesta palkasta edellyttäen, että työssäoloehtosi on täyttynyt ja jäsenyytesi on voimassa etuuden alkaessa. 

Jos olet liittynyt kassan jäseneksi vasta em. etuuden myöntämisen jälkeen ja täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana, poikkeussäännöstä ei sovelleta vaan päivärahan taso määrätään jäsenyysaikana kertyneen työssäoloehdon palkasta. 

Maksamisen enimmäisaika

Päivärahaan maksetaan enintään 500 päivältä. Tähän 500 päivän enimmäisaikaan luetaan kaikki maksupäivät eli jokainen täysimääräisenä maksettu päivä kuluttaa 500 päivän laskuria yhdellä päivällä.

Ansiopäiväraha maksetaan ilman ansio-osan lyhentämistä 500 päivältä jos sinulle on ennen työttömyyttä kertynyt vähintään kolme vuotta työhistoriaa.

Ansiopäiväraha ansio-osa voi eräissä tapauksissa lyhentyä. Tämä tarkoittaa sitä, että osa 500 päivästä maksetaan peruspäivärahan suuruisena. Peruspäivärahan määrä vuonna 2014 ilman lapsikorotuksia on 32,66 €/pv.  

Työttömyysturvalakiin tuli 1.1.2014 lukien eräitä muutoksia koskien enimmäisajalta maksettavan päivärahan määrää. Etuutta maksetaan edelleen 500 päivältä ja etuuden maksaa alusta loppuun saakka työttömyyskassa. Lainmuutoksen myötä etuuden määrä voi tietyissä tilanteissa muuttua enimmäismaksuajan aikana. Lainmuutoksista on kerrottu tässä:

Vähintään 3 vuoden työhistoria ja karenssi tai työssäolovelvoite

Ansiopäivärahan ansio-osan maksuaika lyhenee 100 päivällä, jos sinulle ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana asetetaan karenssi tai työssäolovelvoite siitä syystä, että olet ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttänyt sen. Karenssista ja työssäolovelvoitteesta päättää aina TE-toimisto, ei koskaan työttömyyskassa.

Alle 3 vuoden työhistoria

Jos sinulla ei ole työhistoriaa vähintään kolmea vuotta ennen päivärahaoikeuden alkamista, sinulle maksetaan työttömyyspäivärahaa ansiopäivärahan suuruisena 400 ensimmäistä päivää ja loput 100 päivää maksetaan sinulle peruspäivärahan suuruisena.

Alle 3 vuoden työhistoria ja karenssi tai työssäolovelvoite

Jos olet ollut työssä alle kolme vuotta ja sinulle on asetettu edellä mainittu karenssi tai työssäolovelvoite, sinulle maksetaan ansiopäivärahan suuruista työttömyysetuutta ensimmäiseltä 300 päivältä ja loput 200 päivää maksetaan peruspäivärahan suuruisena.

Karenssista tai työvelvoitteesta huolimatta päiväraha ansio-osalla 500 päivältä

Edellä mainittuja karenssista tai työssäolovelvoitteesta aiheutuneita ansio-osan vähennyksiä ei tehdä silloin, kun henkilö on saanut 250 ensimmäisen ansiopäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotettua ansio-osaa vähintään 40 päivältä.

Enimmäisajan alkaminen alusta

500 päivän enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun täytät työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen uudelleen työssäoloehdon