Lomautus

Työttömyysturvalaissa lomautuksella tarkoitetaan työnantajan yksipuolisesti suorittamaa lomautusta tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Lomauttaminen voi poikkeuksellisesti perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen määräaikaiseen sopimukseen (työsopimuslaki 5 luku 2 § 2 mom.).

Pääsääntöisesti lomauttaa voidaan vain työ- tai virkasuhteessa oleva työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei pääsääntöisesti voi lomauttaa. Poikkeuksellisesti työnantaja saa kuitenkin lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi ollut oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä jos tämä olisi ollut töissä.

TE-toimistoon ilmoittautumisohjeen löydät tästä.

Lomautusajan päiväraha maksetaan, jos olet täyttänyt työssäoloehdon ennen lomautusta.

Ansiopäiväraha lasketaan lomautusta välittömästi edeltävän 26 kalenteriviikon palkkatuloista. Ansiopäivärahan suuntaa antavan määrän voi laskea kohdassa Päivärahalaskuri.

Lomautus voidaan toteuttaa kokonaan lomauttamalla tai lyhentämällä päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Lomautusajalta maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa kultakin kokonaan työttömältä päivältä, jos palkkaa on vähennetty vastaavasti. Edellytyksenä on, että toteutunut työaika ei kalenteriviikon aikana ylitä 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työaikaa verrataan työehtosopimuksen työaikaan nähden tai jos työehtosopimusta ei ole, työaikalain säännölliseen työaikaan nähden.

Silloin, kun päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Lomautetun henkilön tavanomainen sovittelujakso on kalenteriviikko.

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa viittä (5) työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika kertyy vain niiltä lomautuspäiviltä jolloin olet työnhakijana TE-toimistossa.

Arkipyhä vaikuttaa lomautusajan päivärahaan, koska ansiopäivärahaa ei makseta lomautuksen ajalle osuvalta arkipyhäpäivältä, mikäli saat tältä päivältä palkan.

Jos lomautuksen ajalle osuu arkipyhä jolta saat palkkaa, arkipyhäkorvauksen saaminen ei katkaise lomautusta, mutta vaikuttaa maksettavien etuuspäivien lukumäärään.

Arkipyhäpäivää ei hyväksytä myöskään omavastuupäiväksi, jos päivältä maksetaan erillinen arkipyhäkorvaus tai sen osalta ei tehdä vähennystä palkkaan lomautusaikana.

Ansiopäivärahaa haettaessa arkipyhä, jolta on maksettu palkkaa, voidaan hakemuksessa ilmoittaa merkinnällä "vapaa".

Jos lomautusajalle osuu arkipyhäpäiviä, nopeutat tulevien hakemustesi käsittelyä kun pyydät palkanlaskijalta palkkatodistukseen maininnan siitä maksetaanko sinulle lomautusaikaan osuvilta arkipyhiltä palkkaa. 

Päivärahaa haetaan ensimmäisen kerran, sen jälkeen kun lomautus on kestänyt kaksi viikkoa.  

Lomautusajan päivärahaa haetaan täyttämällä ensihakemus joko eAsiointi -palvelussa tai lähettämällä kassalle ansiopäivärahan hakemuslomake.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • palkkatodistus työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikon palkkatuloista
  • kopio lomautusilmoituksesta
  • kopio työsopimuksesta
  • kopiot lomautuksen aikaisista palkkalaskelmista, jos teet lomautusaikana työtä

Huolellisesti täytetty hakemus ja kaikkien tarvittavien liitteiden toimittaminen kerralla nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Ansiopäivärahan hakuaika on kolme kuukautta takautuvasti.

Jatkohakemus lomautuksen jatkuessa, tehdään kuukausittain jälkikäteen. Hakemuksen voi täyttää kassan eAsioinnissa tai palauttamalla kassalle täytetyn jatkohakemuslomakkeen, jonka saat edellisen maksun jälkeen automaattisesti kotiin. Hakemus tehdään aina vain yhden kerran haettavaa aikaa kohti.  

Lomautusten välinen työssäoloaika on selvitettävä toimittamalla palkkalaskelmat jatkohakemuksen liitteenä. Lisäksi jatkohakemukseen tulee liittää kopio lomautusilmoituksesta, mikäli sinut lomautettiin ensin määräajaksi ja lomautuksesi jatkuvat tämän jälkeen uudella lomautusilmoituksella.

Kun lomautusjaksojen välistä työssäoloaikaa kertyy vähintään 26 kalenteriviikkoa, työssäoloehto täyttyy uudelleen jolloin 500 päivän enimmäisaika alkaa alusta.