Tukipaketit, sopimukset ja työttömyysturva

Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, koeaikapurkuun, purkuun työsuhteen kestäessä tai työntekijän tai työnantajan suorittamaan työsuhteen irtisanomiseen. Tässä kirjoituksessa ei käsitellä näiden eri päättymismuotojen eroja eikä oikeudellisia perusteita vaan työsuhteen päättymisen vaikutuksia työttömyysturvaan.

Työsuhteen päättyessä määräaikaisuuteen voi työttömyysturva alkaa periaatteessa välittömästi työttömyyden alettua, mutta alkamisaikaa voivat myöhentää esimerkiksi lomakorvauksen jaksotus ja seitsemän päivän omavastuuaika. Katso tarkemmin kohdasta saamisen rajoitukset.

Työsuhteen päättyessä sopimuksen purkuun tai irtisanomiseen, tutkii Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) purkamisen perusteet ja riippuen siitä, katsooko TE-toimisto purun taustalla olevien syiden olevan hyväksyttäviä vai ei, voi edellä mainituin rajoituksin oikeus työttömyysturvaan syntyä välittömästi tai vasta 90 päivän korvauksettoman määräajan kuluttua. Tämän vaikutuksen ratkaisee siis TE-toimisto, vaikka asiaa koskeva päätös tuleekin työttömyyskassalta.

Sopimukset työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä voidaan laatia sopimus, ja sopimuksessa voidaan sopia asioista, joilla on vaikutusta työttömyysetuuksien saamiseen. Tavallisimmin sopimuksissa sovitaan, että työnantaja suorittaa rahallisen korvauksen työsopimuksen päättymisen johdosta ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen irtisanotulla ei ole mitään vaatimuksia työnantajaa kohtaan liittyen työsuhteeseen tai sen päättämiseen. Työttömyysturvan kannalta tällaiset sopimukset tarkoittavat, että työsuhde on päättynyt yhteiseen sopimukseen, eikä esimerkiksi taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella, vaikka yrityksessä on käyty YT-neuvottelut ja työntekijä olisi todennäköisesti tullut irtisanotuksi muutoinkin ja sopimuksessa on mainittu taloudelliset ja tuotannolliset syyt työsuhteen päättymisen syyksi.

Tällaisen sopimuksen johdosta työntekijän katsotaan irtisanoutuneen itse, josta seuraa 90 päivän korvaukseton määräaika (ns. karenssi) ja henkilöllä ei ole oikeutta esim. 100 päivän korotettuun ansiopäivärahaan pitkän työuran perusteella. Korotetun ansio-osan menettäminen kannattaakin huomioida neuvoteltaessa työnantajan tarjoaman korvauksen suuruudesta. Työsuhteen päättyessä voidaan tehdä myös sopimus, jossa sovitaan muista kuin työsuhteen päättymisperusteista, kuten esim. pitämättömistä vuosilomista ja työnantajalle kuuluvan omaisuuden palauttamisesta, näillä sopimuksilla ei ole työttömyysturvan kannalta merkitystä.

Mikäli työsuhteen päättämisen yhteydessä sovitaan laissa tai työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa lyhyemmästä irtisanomisajasta, ei kassa kuitenkaan maksa päivärahaa ennen kuin lain tai työehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika on kulunut loppuun. Työttömyysturvalla ei siis näissä tilanteissa kompensoida työnantajalle kuuluvia velvoitteita.

Työsuhteen päättymiseen liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä ammattiliiton tai työsuojelupiirin neuvontapalvelun puoleen. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa työttömyyskassasta. Kassa ei kuitenkaan ota kantaa valmisteilla olevaan sopimukseen tai siihen minkälainen sopimus työnantajan kanssa kannattaa tehdä, vaan asiakysymykset ratkaistaan hakemuksen vireilletulon perusteella.

Tukipaketit työsuhteen päättyessä

Työnantajat tarjoavat toisinaan työntekijöilleen erilaisia tukipaketteja vapaaehtoisen irtisanoutumisen johdosta. Tukipaketin vastaanottoa harkittaessa työntekijän kannattaa miettiä paketin vaikutuksia työttömyysetuuksien saamiseen. Tukipaketti koostuu tavallisimmin rahakorvauksesta, joka estää työttömyysetuuden saamisen ajalta jolle korvaus jaksotetaan. Jos työnantaja maksaa esimerkiksi 8 kuukauden palkkaa vastaavan summan tukipakettina, oikeus työttömyysetuuteen voi alkaa aikaisintaan 8 kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä (lisäksi alkamista voi siirtää mahdollisen lomakorvauksen jaksotus ja seitsemän päivän omavastuuaika).

Tukipaketti ei siis lyhennä päivärahakauden kestoa, vaan siirtää maksamisen aloittamista eteenpäin. Tukipaketin valinneen henkilön tulee kuitenkin ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti työsuhteen päättymisen jälkeen tai muuten hän saattaa menettää hankkimansa työssäoloehdon ja sen myötä ansiopäivärahaoikeuden kokonaan.

Tukipaketin vastaanottaminen rinnastetaan pääsääntöisesti työsuhteen päättämiseen omasta pyynnöstä eli työvoimapoliittisena seurauksena on yleensä 90 päivän korvaukseton määräaika, ns. karenssi. Karenssi kuitenkin kuluu jaksotuksen kanssa rinnakkain ja jaksotuksen päätyttyä päivärahan hakijalle asetetaan ainoastaan omavastuuaika. Tämän lisäksi henkilö menettää oikeuden pitkän työuran (vähintään 20 vuotta) perusteella maksettavaan 100 päivän korotettuun ansio-osaan päivärahassa.